27
Paź

ZMIANY W K.P.C. – CZĘŚĆ I.

W dniu 7 listopada 2019 r.  wchodzą w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.). Nie będę tu omawiała wszystkich zmian, a jedynie te, które wydają mi się istotne dla Ciebie – mogą bezpośrednio Cię dotyczyć.

Koszty postępowania

Jeżeli nie stawisz się w sądzie na wezwanie i  nie usprawiedliwisz nieobecności, nie stawisz się na mediacji mimo wyrażenia zgody na mediację to sąd może  obciążyć Cię kosztami w większej części lub nawet w całości. Ważne jest to, że możesz zostać obciążony wyższymi kosztami niezależnie od wyniku sprawy (czyli nawet, jeżeli wygrasz sprawę).

Doręczenie przez komornika

To absolutne novum. Jeżeli nie uda się doręczyć sądowi pierwszego pisma w sprawie pozwanemu to powód będzie musiał doręczyć pozew za pośrednictwem komornika. Zaliczka dla komornika na poczet doręczenia pisma nie może jednorazowo przekroczyć 60 zł. Chyba, że planowane wydatki znacznie przekroczą tę kwotę. Zaliczkę pokrywa powód.

Skrócenie terminu zawieszenia

Jeżeli Twoja sprawa o rozwód lub separację jest zawieszona na zgodny wniosek stron to od 7 listopada ulega skróceniu termin do podjęcia postępowania. Termin podjęcia postępowania zawieszonego począwszy od 7 listopada 2019 r. to 6 miesięcy od daty wydania postanowienia o zawieszeniu. W przypadku spraw zawieszonych przed 7 listopada termin na podjęcie postępowania to 7 maj 2020 r. Chyba, że termin obowiązujący przed 7 listopada upływa wcześniej (postępowanie nie może być zawieszone dłużej niż rok od wydania postanowienia o zawieszeniu). W przypadku upływu terminu do podjęcia postępowania sąd sprawę umorzy.

Informacja o prawdopodobnym wyniku sprawy

Bardzo jestem ciekawa, czy art. 156(1) k.p.c. będzie stosowany w postępowaniu rozwodowym? W miarę potrzeby na posiedzeniu przewodniczący będzie mógł pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy. Ma to jak rozumiem skłonić strony do podjęcia rozmów i szukania lepszego rozwiązania niż oczekiwanie na zakończenie sprawy przez sędziego.

Posiedzenia przygotowawcze

Po pierwsze to posiedzenie o mniej formalnym charakterze niż rozprawa. Co do zasady biorą w nim udział strony i pełnomocnicy, ale sąd może zwolnić stronę z obowiązku stawiennictwa, jeżeli uzna, że wystarczy obecność pełnomocnika. Brak stawiennictwa powoda – bez usprawiedliwienia – może skutkować umorzeniem postępowania. Na posiedzeniu przygotowawczym sąd może wspierać strony w poszukiwaniu rozwiązań ugodowych. Istnieje możliwość odroczenia posiedzenia przygotowawczego na 3 miesiące. Na zgodny wniosek stron można takie odroczenie uzyskać jeszcze raz w trakcie postępowania także na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Przebieg posiedzenia przygotowawczego protokołuje się na piśmie (nie będzie nagrywane). Do protokołu nie wpisuje się propozycji ugodowych (ale propozycje ugodowe stron z całą pewnością zapadną sędziemu w pamięć).

No i najważniejsze! Jeżeli nie dojdzie do rozwiązania sporu na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się plan rozprawy.

Wnioski dowodowe

Zanim o planie rozprawy, słów kilka o dowodach. Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, można przytaczać twierdzenia i dowody do chwili zatwierdzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy co do zasady będą pominięte.

Plan rozprawy

Plan rozprawy zastępuje postanowienie dowodowe. W miarę potrzeby plan rozprawy może zawierać m.in.: dokładnie określone zarzuty, ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne, terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie,  kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego, termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku.
Plan rozprawy podpisują strony, a następnie sędzia zatwierdza plan rozprawy. Plan rozprawy sąd doręcza stronom. Sąd może zmienić plan rozprawy tylko postanowieniem. Najpierw jednak musi wysłuchać stron. Jeżeli któraś strona się sprzeciwi – mamy nowe posiedzenie przygotowawcze (chyba, że zmiana planu dotyczy wyłącznie wyznaczenia dodatkowych terminów przesłuchania objętych planem świadków, biegłych lub stron)

Zawiadomienie o terminie rozprawy

Doręczenie stronie planu rozprawy zastępuje zawiadomienie jej o terminach posiedzeń i innych czynności objętych planem. Plan rozprawy zastępuje także wezwanie do osobistego stawiennictwa na rozprawie – dokument doręcza się bezpośrednio stronie. Terminy rozpraw powinny być wyznaczane zgodnie z planem rozprawy. Można zauważyć w nowelizacji dążenie do zakończenia sprawy na jednej rozprawie. Jeżeli nie jest to możliwe to rozprawy powinny odbywać się w kolejnych dniach. Jeżeli nie jest to możliwe upływ czasu między rozprawami nie powinien być nadmierny. Szczerze? Czekam na to, ale jestem pesymistką. Obawiam się, że w praktyce nic się nie zmieni…

Wyrok zaoczny

To duża zmiana. Do tej pory sąd mógł wydać wyrok zaoczny, gdy strona nie stawiła się na rozprawę i nie wdała się w spór. Od 7 listopada 2019 r. brak odpowiedzi na pozew w terminie może skutkować wydaniem wyroku zaocznego. Co więcej, wyrok zaoczny może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd może jednak wyznaczyć rozprawę (mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew) i ewentualnie wydać wyrok zaoczny na zasadach dotychczas obowiązujących (pisałam o tym tu). Jak to będzie wyglądało w praktyce sądu – zobaczymy.

Wniosek o uzasadnienie

Już teraz opłata sądowa za wniosek o uzasadnienie orzeczenia wynosi 100 zł. Począwszy od 7 listopada trzeba będzie wskazać we wniosku, czy chcemy uzyskać uzasadnienie całości wyroku, czy tylko części (w takim razie: której?)

Tyle zmian na dzisiaj. Następnym razem zacznę od zmian w postępowaniu apelacyjnym (tam się też robi ciekawie).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: